Skip to main content

SOFTTECH YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel veriler, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplere dayalı olarak işlenebilecektir:

İşlenen Kişisel Veri İşleme Amacı İşlemenin Hukuki Sebebi
Ad – Soyad, Görüntü Kaydı, Ses Kaydı, Fotoğraf, Unvan, Çalışılan Kurum Çevrimiçi iletişim araçları üzerinde yapılan görüşmelerin kayıt altına alınarak bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi İşleme faaliyetleri; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle Kanun m.5/2(f) ve

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle Kanun m.5/2(c) uyarınca açık rıza olmaksızın yürütülmektedir.

2) Kişisel Verilerinizin Aktarımı ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileri şleme amacının gerçekleştirilmesi doğrultusunda, kanunen yetkili kamu kurumlarına kanunen yetkili özel kişilere ve aşağıdaki tabloda belirtilen üçüncü kişilere Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesi uyarınca aktarılabilecektir.

Aktarım Yapılan

3. Kişiler

Aktarılan Kişisel Veriler Aktarma Amacı Aktarımın Hukuki Sebebi
Softtech Sosyal Medya Hesapları Ad – Soyad, Görüntü Kaydı, Ses Kaydı, Fotoğraf, Unvan, Çalışılan Kurum Yapılan etkinliklerin Şirket sosyal medya hesaplarında yayınlanması Aktarım faaliyetleri Kanun’un 9/1 maddesi uyarınca açık rızanıza dayanarak yürütülmektedir.
İş İlişkisinde Bulunulan Kurumlar Ad – Soyad, Görüntü Kaydı, Ses Kaydı, Fotoğraf, Unvan, Çalışılan Kurum Çevrimiçi iletişim platformlarında yapılan görüşmelerin iş özelinde ilişkide bulunulan kurum ile paylaşılması Aktarım faaliyetleri Kanun’un 8/2 maddesi kapsamında, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri

işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle Kanun m.5/2(f) ve
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle Kanun m.5/2(c) uyarınca açık rıza olmaksızın yürütülmektedir.

3) Kişisel Verilerinizin Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından elektronik ortamda çevrimiçi formlar vasıtasıyla işbu Aydınlatma Metni’nin 1. Maddesinde yer verilen hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır.

4) Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, aşağıdaki adresler üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz:

Yazılı Başvuru: https://softtech.com.tr/wp-content/uploads/2018/07/KVK-Ba%C5%9Fvuru-Formu.pdf adresinde yer alan Kişisel Veri Başvuru Formumuzu doldurarak talebinizi İTÜ Ayazağa Kampüsü Reşitpaşa Mahallesi Katar Caddesi İTÜ Teknokent ARI-3 Binası No: 4 Kat: 4-5 34469 Maslak Sarıyer/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya aşağıda yer alan KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: softtech@hs02.kep.tr

E-Posta Adresi: Tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve sistemimize kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@softtech.com.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. (eğer gönderim yaptığınız e-posta adresi Şirketimizin sisteminde kayıtlı değilse, başvurunuzun güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanması gerekmektedir)

Talebinizde ilgili mevzuatın gerektirdiği kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmelidir. Tarafımıza iletilen ve mevzuatın gerektirdiği nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.