Skip to main content

SOFTTECH YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kimlik ve iletişim bilgileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplere dayalı olarak işlenebilecektir:

Hukuki Sebep İşleme Amaçları
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Organizasyon yönetimine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri portföyü ve istatistik çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, bu kapsamda Şirket içi iş stratejilerinin planlanması.
KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak;
 • Sunulan ürün ve hizmetleri tanıtma ve pazarlama için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi,
 • Kimlik ve iletişim bilgilerinizin barındırma hizmeti alınması amacıyla yurtdışında mukim Microsoft Corporation’a aktarılması.

2) Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Amaçlar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddeleri uyarınca aktarılabilecektir.

Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik ve iletişim bilgileriniz barındırma hizmeti alınması amacıyla yurtdışında mukim Microsoft Corporation’a Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun
olarak aktarılabilecektir.

3) Kişisel Verilerinizin Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından elektronik ortamda çevrimiçi formlar vasıtasıyla işbu Aydınlatma Metni’nin 1. Maddesinde yer verilen hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır.

4) Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, aşağıdaki adresler üzerinden Şirketimize
iletebilirsiniz:

 • Yazılı Başvuru: https://softtech.com.tr/wp-content/uploads/2018/07/KVK-Ba%C5%9Fvuru-
  Formu.pdf adresinde yer alan Kişisel Veri Başvuru Formumuzu doldurarak talebinizi İTÜ Ayazağa Kampüsü Reşitpaşa Mahallesi Katar Caddesi İTÜ Teknokent ARI-3 Binası No: 4 Kat: 4- 5 34469 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya aşağıda yer alan KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: softtech@hs02.kep.tr
 • E-Posta Adresi: Tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve sistemimize kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@softtech.com.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. (eğer gönderim yaptığınız e-posta adresi Şirketimizin sisteminde kayıtlı değilse, başvurunuzun güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanması gerekmektedir).

Talebinizde ilgili mevzuatın gerektirdiği kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmelidir.

Tarafımıza iletilen ve mevzuatın gerektirdiği nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.