Müşteri odaklı hizmet verme yaklaşımı ile kapsamlı yazılım çözümleri sunan SoftTech, müşterileri ile ortak proje ekibi oluşturarak anahtar teslim projeler geliştirmektedir.
"Yazışma, İş Akışı ve Doküman Yönetimi" gibi hazır ürünlerin yanı sıra anahtar teslim projelerle müşterilerin ihtiyaç duyduğu yazılım çözümlerini üreten firmamız, sigorta ve finans sektörü yazılımlarından, gayrimenkul yatırım ortaklığı yönetimi ve liman otomasyonu yazılımlarına kadar geniş bir alanda büyük ölçekli yazılım projeleri gerçekleştirmektedir.

SoftTech, mevcut yazılım portföyü dışında yeni alanlara da yatırım yapabilecek yetenek, bilgi birikimi ve güce sahiptir.

İletişimin son derece hızlı gerçekleşmesi gereken günümüz çalışma ortamında, bilginin üretimi, aktarımı ve paylaşımı ile aranan bilgi ve belgelere erişimin elektronik ortamlarda gerçekleştirilmesi neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle kurumlarda bilginin üretiminin, paylaşımının, saklanmasının, erişiminin ve güvenliğinin elektronik ortamlarda gerçekleştirilmesi büyük önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, Sinerji Yönetim Sistemi, kurumsal ağ üzerinde dağınık olarak bulunan hizmetlerin tek çatı altında toplanmasını, hizmetlerin dağınık olmasından kaynaklanan bakım, işletme ve geliştirme maliyetlerinin düşürülmesini sağlayan bir altyapı sistemidir. Sinerji Sistemi bugünün ve geleceğin gereksinimlerini karşılamak için oluşturulmuş yeni bir sistemdir. "Servis Yönelimli Mimari" felsefesi ile tasarlanmış, “Hizmet Olarak Yazılım” (SaaS) iş modeli ile farklı müşterilere hizmet verebilen ve kurumsal hizmetleri kendi bünyesinde toplama hedefi ile yola çıkılmış bir projedir. Sistemin hayata geçmesinden bu yana sistem içerisine alınan hizmetler, Yazışma, Doküman Yönetimi, Süreç Yönetimi, Görev Yönetimi ve Operasyonel Risk Değerlendirme Raporlamasıdır.

Sinerji Süreç Yönetimi

Mevcut iş yapış modelinin süreç tabanlı olarak tasarlanması ile iş süreci çok daha esnek bir yapıya bürünmektedir. İş süreçlerinin ölçümlenebilmesi, optimizasyonu ve yeniden tasarlanması klasik uygulamalarla karşılaştırıldığında çok daha kolay ve başarılı olmaktadır. İş süreçleri esnek olan, hizmetlerini  müşteri memnuniyeti ve kalite odaklı sürekli geliştiren firmaların günümüz rekabet ortamında hep bir adım önde olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu noktada Süreç Yönetimi, esnek, ölçümlenebilir ve yeniden tasarlanabilir iş süreçleri için gerekli altyapıyı sunmaktadır. Süreç Yönetimi, Doküman Yönetimi ve Yazışma ile yaptığı entegrasyon sayesinde, süreç verileri yanında süreçlere ait doküman ve yazışmaların da elektronik olarak saklanması ve güvenli erişim  sağlamaktadır.

Sinerji Doküman Yönetimi

Sinerji Doküman Yönetimi tüm kurumun belgelerinin elektronik ortamda muhafaza edilerek sorgular aracılığı ile bulunmasını, doküman üzerindeki tüm değişikliklerin (kim tarafından ve ne değişiklikler yapılarak) kayıt altına alınmasını, dokümanlara erişim kontrolünün kapsamlı bir şekilde yapılmasını sağlayan elektronik bir  doküman arşivi uygulamasıdır. Kağıtsız çalışma kavramı için ilk adım olan Doküman Yönetimi, tüm resmi evrakların elektronik ortamda saklanması ile gereksiz kağıt kullanımına engel olmakta ve dosyalama masraflarının ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Belgelere erişimin maksimum hız ile sağlanmasını sağlayarak kişinin en az çaba ile ilgili belgeyi bulabilmesini sağlayarak zaman kazandırmaktadır. Milyonlarca belge arasından ilgili belgeye erişimi en kolay hale getirmektedir. Bir belge üzerinde bir kişi çalışırken başka bir kişinin o belge üzerinde işlem yapmasını engelleyerek veri bütünlüğü sağlanmaktadır.


Sinerji Yazışma Yönetimi

Yazışma Yönetimi, kurum içi ve dışı tüm kurumsal yazışmaları yöneten Sinerji bileşenidir. Kurumların resmi yazışmalarını yönetimini, posta, nakliye ve evrak güvenliği gibi önemli maliyet unsurlarını büyük ölçüde düşmesini sağlar. Mevcut kağıt tabanlı yazışma işlemlerini dijital ortama taşıyarak hızlandırması, kağıt maliyetini azaltması, bilgi ve belgelerin erişimine ve paylaşımına hız kazandırması öne çıkan özellikleri arasındadır. Ayrıca Nitelikli Elektronik İmza’nın da desteklenmesi Sinerji Yazışma Yönetimi uygulamasının E-Devlet projeleri ile entegrasyonunda çok önemli bir avantajdır. Yazışma iş akışlarında standartlaşmanın sağlanması, haberleşme işlemlerinin hızlanması, resmi onay süreçlerinin elektronik ortamda takibi, bilgiye hızlı erişim, işlemi bitmiş yazışmaların işlemi süren yazışmalardan ayrılması, zaman aşımına uğramış yazışmaların otomatik arşivlenmesi, yazışmaların her aşamada izlenebilmesi, hızlı şekilde sonuçlandırılması ve raporlanması Yazışma Yönetimi’ni Sinerji’nin en önemli unsurlarından biri haline getirmektedir.

Sinerji Görev Yönetimi

Sinerji Görev Yönetimi, iş, sorumluluk, görev hiyerarşisi içerisinde gerçekleştirilen kurum içerisindeki çalışmaların Sinerji üzerinden yönetilmesine olanak sağlamaktadır. İş tanımlama ve atama yetkilerinin hiyerarşik olarak tanımlandığı, hiyerarşiye uygun onay mekanizmasının yer aldığı iş takip sistemidir. İşe ait belge, dokümanlar Sinerji doküman yönetim sistemi üzerinde saklanabilmektedir. Sinerji Yazışma Yönetimi ile olan entegrasyonu sayesinde yazışmalardan iş başlatılıp takibi yapılabilmekte veya mektuplar işler ile ilişkilendirilebilmektedir. Çalışanların işler üzerinde harcadığı süre iş birimleri, projeler ve çalışan bazında takip edilebilmektedir.

Sinerji Operasyonel Risk Değerlendirme Raporlaması

Sinerji Operasyonel Risk Değerlendirme Raporlaması, bir kurumdaki birimlerin denetçiler tarafından operasyonel risklerinin değerlendirilmesini ve risk raporunun oluşturulmasını sağlayan denetçilere yönelik bir uygulamadır. Denetleme faaliyetleri sırasında denetçi ekiplerin yönetimini, iş ve faaliyet sorumlusu atamalarını, operasyonel risklere ilişkin denetlemeleri belirlenen kontrol noktalarında gerçekleştirilmesini sağlayarak denetleme süreçlerini standart hale getirir. Denetçilerin, faaliyetler bazında risk değerlendirmelerinin yapmasına, uyum riskinin değerlendirilmesine,  birime ait inceleme sonuçlarının standart bir biçimde raporlanmasına, inceleme sonuçları ile risk değerlendirmelerinin bir üst denetleme kurulunca kontrolü ve gerekli düzeltmelerin gerçekleştirilmesine ve risklilik düzeyleri gibi farklı ölçütler bazında istatiksel sorgular yapabilmesine olanak sağlar. Sinerji Operasyonel Risk Değerlendirme Raporlaması, özellikle finansal faaliyet yürüten kurumların iç ve dış denetimlerinde kullanılmaya yönelik bir uygulamadır.